Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

1.Ogłoszenie o konkursie

2.Zarządzenie do ogłoszenia

3. Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

4. Procedura postępowania

5. załącznik nr 1 – wzór oferty

6. załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

7. załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

8. załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

9. załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

10. klauzula informacyjna RODO_zdrowie publiczne