Uwaga 1,5% podatku na OPP zamiast 1% w 2022 r.

W efekcie zmian w przepisach na 2022 r. (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.). Mimo tego, że nowe przepisy podatkowe weszły w życie 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych począwszy od 1 stycznia 2022 r. (tzn. za cały rok).

Jak przekazać 1,5% na organizacje pożytku publicznego

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1,5% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1,5% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem, w szczególności wskazany 1,5% nie jest formą darowizny, która później można dopiero odliczyć od dochodu.
Dzięki zaznaczeniu organizacji, na którą na być przekazany 1,5% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną. A zatem sami faktycznie decydujemy, gdzie, do jakiej organizacji i na jaki cel nasze podatki faktycznie zostaną spożytkowane.

Kto przekazuje 1,5%

W deklaracji podatkowej wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1,5% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Przekazanie odbywa się na rachunek organizacji pożytku publicznego, który organizacja wskazała w wykazie organizacji.

Ile można przekazać 1,5%?

Maksymalna kwota, jaką podatnik może przekazać wynosi 1,5% podatku. W deklaracji podatkowej można przekazać również kwotę niższą. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz – w każdej składanej deklaracji może przekazać 1,5% podatku wykazanego w tej deklaracji – na rzecz innej organizacji pożytku publicznego.

Złożyć deklarację w terminie, zapłacić cały podatek

Naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Możliwe jest również przekazanie 1,5% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. W 2023 r. przekazana będzie jedna kwota – łączna ze wszystkich urzędów skarbowych (organizacja otrzyma jeden zbiorczy przelew środków).
Zatem zeznanie musi być złożone do:

Uwaga – w przypadku PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT nawet w braku złożenia deklaracji (milczącej zgody na deklarację PIT przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, termin ten liczy się od powyższej daty).

Korekta musi być złożona:

 • 31 maja 2023 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 • 31 marca 2023 r. – PIT 28.

Aby w takim przypadku podatek został przekazany, musi być zapłacony w całości nie później niż w terminie 2 miesięcy od terminu ostatecznego wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego. Podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 30 czerwca 2023 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 • 31 marca 2023 r. – PIT 28.

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1,5% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).

Co to jest OPP, wykaz organizacji

W zeznaniu za 2022 r. możliwe jest przekazanie 1,5% jedynie organizacjom wskazanym w wykazie ustawowym. Wpis do wykazu jest elementem koniecznym, by można przekazać na rzecz organizacji 1,5% podatku.

Organizacje mogą uzyskać status “organizacji pożytku publicznego” pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

Organizacji pożytku publicznego przysługuje oprócz 1,5% podatku, zwolnienie od:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłat sądowych – w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podatnik przekazać może 1,5% tylko na rzecz tych organizacji, które pojawiły się w wykazie, czyli posiadały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada oraz podały w wykazie numer rachunku bankowego, na który kwota 1,5% ma być przelana. Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego. W innym przypadku kwota nie trafi do żadnej organizacji i pozostanie w budżecie państwa (Naczelnik Urzędu Skarbowego odstępuje od przekazania takiej kwoty).

Wykaz w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, zawiera:

 • nazwę;
 • siedzibę;
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Baza OPP – wykaz wszystkich Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do 1,5% za 2022 r. w 2023 roku (wykaz aktualizowany na bieżąco)

Numer, kwota… cel

Te trzy elementy mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwoty na rzecz organizacji oraz wskazać, że Naczelnik dane te może udostępnić organizacji.

Numer musi być zgodny z jej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykaz Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności zawiera konieczne nazwy, siedzibę oraz numery organizacji. W deklaracji podatnik wskazuje obecnie jedynie numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę bez konieczności posługiwania się jej nazwą.

Nie ma konieczności podawania w rocznym zeznaniu podatkowym celu, na jaki jest przeznaczany 1,5% naszego podatku. Taki cel może być jednak wskazany – możliwe jest zatem doprecyzowanie na co dokładnie nasze pieniądze zostaną przekazane.

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

 • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
 • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

– jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych lub wskazał cel szczegółowy.

Błędy

Warto być precyzyjnym – podanie błędnego numeru konta lub błędnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1,5% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).

 

1%

Co to jest 1%?

1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).

1% nie jest darowizną ani ulgą.

 • Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Liczy się każda “złotówka” i fakt, że jesteśmy solidarni i korzystamy z nadanego nam uprawnienia. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, o którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.
 • Wspierajmy lokalnie działające organizacje, stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, które pracują na rzecz Sosnowca i jego mieszkańców. Dbają o rozwój kultury i pielęgnowanie tradycji, promują zdrowie oraz rekreację, pomagają bezdomnym zwierzętom, organizują festiwale, imprezy plenerowe i wydarzenia sportowe, prowadzą hospicjum, ośrodki rehabilitacyjne, mieszkania zintegrowane, świetlice dla dzieci, kluby sportowe, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu oferując terapie zajęciowe dla osób chorych i niepełnosprawnych, zapewniają wsparcie psychiczne i pomoc praktyczną dla osób potrzebujących, prowadzą poradnictwo prawne i obywatelskie i wiele innych działań. To wszystko wpływa na podnoszenie warunków i jakości życia mieszkańców.

Kto może przekazać 1%?

Swój 1% podatku przekazać może:

 • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku,
 • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Jak przekazać 1%?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne, by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Osoby będące na emeryturze lub rencie, które z podatku rozlicza organ rentowy, również w łatwy sposób mogą pomóc innym i przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego: wystarczy, aby złożyły we właściwym Urzędzie Skarbowym PIT-OP, a urząd przekazuje pieniądze wybranej przez podatnika organizacji. PIT-OP to oświadczenie, które wygląda jak krótki formularz. Podaje się w nim swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chce się przekazać 1% swojego podatku. Można także wskazać cel szczegółowy, na przykład wpisać imię i nazwisko chorego dziecka. PIT-OP składa się w urzędzie skarbowym.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, 
 • wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Dodatkowe informacje

1% można przekazać tylko wtedy, jeżeli zeznanie złożone będzie terminowo, ale wniosek może wynikać również z późniejszej korekty (złożonej nie później niż 1 miesiąc po terminie na rozliczenie się z podatku rocznego). Najważniejsze zatem to nie spóźnić się ze złożeniem deklaracji.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji, ale jeśli wypełnia różne deklaracje – bo ma różne źródła przychodów – wówczas może w każdym z druków wpisać inną organizację, na rzecz której przekaże odrębnie 1% podatku.

Przejdź do aktualności.

Lista Organizacji Pożytku Publicznego, na które możesz przekazać swój 1%:

Terenowe Jednostki Organizacyjne: