zw

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w seminarium

  1. „Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym” – 08.04.2019 r.

Szkolenie skierowane jest do pracownic i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, członkiń i członków rad seniorów, przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także osób podejmujących inicjatywy na rzecz pokolenia 60+

Cele:

Nabycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy umożliwiającej podejmowanie nowych działań na rzecz osób w wieku 60+ w tym:
1. Zmiana stereotypowego postrzegania osób w wieku senioralnym.
2. Poznanie zasad opracowania koncepcji polityki senioralnej samorządu.
3. Uzyskanie wiedzy nt. programów wspierających działania na rzecz seniorek i seniorów na poziomie lokalnym.
4. Zapoznanie się z podstawami prawnymi i zasadami tworzenia przedstawicielstw osób w wieku senioralnym, w tym rad seniorów.

  1. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020″ – 09.04.2019 r.

Szkolenie skierowane jest do realizatorów/-ek projektów finansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020, zarówno tzw. projektów miękkich, jak i inwestycyjnych: osoby piszące wnioski aplikacyjne, zatrudnione w ramach projektów kadra zarządzająca, personel projektu.

Cele:
1. Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących
polityki równości szans ze względu na płeć i niedyskryminacji w Unii Europejskiej.
2. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.
3. Podniesienie umiejętności stosowania zasady równych szans w projektach finansowanych ze środków
UE, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści:
Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy
dotyczącej płci, ale także równościowych i niedyskryminacyjnych zasad rekrutacji, zarządzania projektem,
monitoringu i ewaluacji. W następnym etapie, tj. realizacji projektów, należy zapisy wniosku realizować, a także raportować wykonanie konkretnych działań w kolejnych wnioskach o płatność. Proponowane szkolenie przygotowuje do prawidłowej, równościowej i niedyskryminacyjnej, realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Miejsce: Hotel Management Angelo Katowice Sp. z o.o. ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice.

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie http://www.subregioncentralny.pl/warsztaty-i-seminaria.html

Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 04.04.2019 r.

Szczegółowy program przesyłam w załączeniu.

Udział jest bezpłatny.

PROGRAM SEMINARIUM