01029432cd6610c9798352a9ec667e5f0d8a76d3

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Zarządzenie do ogłoszenia
  3. Klauzula informacyjna RODO zdrowie publiczne
  4. Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury
  5. Procedura postępowania
  6. Załącznik nr 1 wzór oferty
  7. Załącznik nr 2 regulamin pracy komisji
  8. Załącznik nr 3 karta oceny formalnej
  9. Załącznik nr 4 karta oceny merytorycznej
  10. Załącznik nr 5 wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu