Sosnowiec w ramach starań o ułatwianie organizacjom pozarządowym ich codziennego funkcjonowania, a tym samym budowania stosunków partnerskich pomiędzy samorządem a trzecim sektorem oddaje organizacjom w najem lokale użytkowe w trybie pozakonkursowym, bezprzetargowym oraz stosując obniżoną stawkę czynszu.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Sosnowca mogą ubiegać się o:

  1. wynajęcie pomieszczeń w placówkach szkolnych oraz w sosnowieckich instytucjach kultury, gdzie stosuje się bonifikaty od stawek za wynajem pomieszczeń, a w przypadku gdy organizacja prowadzi nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta, Dyrektor placówki może odstąpić od pobierania opłat
  2. wynajęcia w trybie pozaprzetargowym gminnych lokali użytkowych organizacjom, których działalność na rzecz mieszkańców Sosnowca jest nie krótsza niż 2 lata, przy zastosowaniu bonifikat pokrywanych z budżetu Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w wysokości 50% ale nie więcej niż 6 zł. netto za m2 od stawek za wynajem pomieszczeń. 

Szczegółowe zasady najmu lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach reguluje poniższe zarządzenie:

Zarządzenie Nr 1307 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 31 października 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajęcia na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Sosnowiec organizacjom pozarządowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych na rzecz mieszkańców Sosnowca.

Zarządzenie nr 1420 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1307 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 31 października 2012 roku.