Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mające siedzibę na terenie Miasta Sosnowca i działające na rzecz mieszkańców Sosnowca mogą ubiegać się o pożyczkę w celu realizacji projektów finansowych spoza budżetu Miasta Sosnowca, które podlegają refundacji po realizacji danego projektu.

Pożyczka udzielana jest na projekty przyczyniające się do rozwoju lokalnego realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, przekazywanych w formie refundacji.

Kwota udzielonej pożyczki dla jednego Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 20.000 zł. Jednocześnie kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznawanej dotacji na realizację projektu.

W celu zabezpieczenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez uprawnione osoby, wystawiony na Pożyczkodawcę.

Pożyczka podlega spłacie w całości, nie podlega umorzeniu.

Do pobrania:

Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wniosek o pożyczkę

Umowa pożyczki – wzór

Weksel własny in blanco

Deklaracja wekslowa

Wnioski należy składać w Referacie Projektów Społecznych Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. 3 Maja 33, III piętro, pokój 433.

Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Żaba tel. 32 296 23 68