uwaga1

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 19.11.2018 r. godz. 09.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zgodnie z §3 ust. 3 oraz § 11 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 1051 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 17 listopada 2016 r. w pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć – w charakterze obserwatora – przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, wskazany przez Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego. W związku z powyższym prosimy o wytypowanie osoby zainteresowanej uczestnictwem w ww. posiedzeniu Komisji.
Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 08 listopada 2018 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać mailem na adres: kwd.wwo@um.sosnowiec.pl.

Formularz zgłoszenia ocena formalna

Klauzula informacyjna