magafon informacja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Fundacja Brama Cukermana z siedzibą w Będzinie, przy al. Kołłątaja 24/28, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Środula’43: Realizacja krótkich form filmowych w formie wykładów o historii getta żydowskiego w dzielnicy Środula w Sosnowcu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (adres internetowy www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.sosnowiec.pl, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2023, poz. 571). Zgodnie
z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: kwd.wwo@um.sosnowiec.pl oraz ar.wwo@um.sosnowiec.p

Ogłoszenie

oferta_brama_cukermana

formularz_uwag