jak oceniane sa wnioski o dotacje

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.


Ogloszenie

Zarzadzenie do ogłoszenia

Klauzula informacyjna RODO_zdrowie publiczne

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

  1. Rodzaj zadania

I.1. Organizowanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

I.2. Programy integracyjne adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych.

I.3. Prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia.

I.4. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

I.5. Prowadzenie działań na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 000,00 zł.
  • Terminy i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania:

nie wcześniej niż od 04 marca 2019 r. i nie później niż do 31 grudnia 2019 r.