Skąd wziąć środki finansowe na działalność organizacji pozarządowych? Poniżej przedstawiamy listę znanych nam grantodawców. Jeżeli masz informację o innych źródłach, których tu nie wymieniliśmy – napisz do nas!

 


Dotacje (granty) przyznawane przez sektor prywatny oraz organizacje grantodawcze:


Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne:

 • „Z PZU po lekcjach”
 • „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
 • „PZU z kulturą”

Wejdź na: www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu 


Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA
Innowacje w edukacji

 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Wejdź na: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 


Granty Fundacji Orange

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

Wejdź na: http://www.akademiaorange.pl/about/ 


Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel sie Posiłkiem!”

Dotowany przez firmę Danone projekt powinien łączyć dożywianie dzieci z edukacją z zakresu zdrowego żywienia a działania prowadzone w projekcie muszą przyczynić się do wydania jak największej liczby posiłków dla dzieci.

Wejdź na: http://podzielsieposilkiem.danone.pl/Podziel-sie-posilkiem/Program-dozywiania/Jak-mozna-otrzymac-grant 


Szwajcarki Grant Blokowy-Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszu udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Wejdź na: http://www.swissgrant.pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/o-priorytecie-i 


Program Erasmus +

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Wejdź na: http://erasmusplus.org.pl 


Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, przedstawicieli administracji publicznej i świata mediów, w ramach: promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów, wymiany doświadczeń oraz konsultacji merytorycznych, związanych z programami naszej organizacji, współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych. Fundacja odpowiada jedynie na wybrane zapytania dotyczące współpracy. Nie przyznaje środków na działalność organizacji pozarządowych w oparciu o przesłane oferty sponsoringowe oraz listy z prośbą o dotacje.

Wejdź na: http://www.fundacjabos.pl/wspolpraca 


Fundacja Bank Zachodni WBK

Fundacja prowadzi dwa programy grantowe. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Wejdź na: http://fundacja.bzwbk.pl 


Fundacja Batorego

Fundacja prowadzi obecnie program grantowy pn. „Obywatele dla Demokracji” . Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wejdź na: http://www.batory.org.pl 


Dotacje z instytucji publicznych


Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

W ramach dotacji Samorządu Województwa Śląskiego wspierane są zdania
dotyczące m.in.: kultury oraz ochrony upowszechniania dziedzictwa kulturowego, promocji i ochrony zdrowia, edukacji publicznej, integracji europejskiej, krajoznawstwa, upowszechniania turystyki czy upowszechniania dziedzictwa przemysłowego.

Wejdź na: http://ngo.slaskie.pl/ 


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku Publicznego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. W programie FIO w 2015 r. wyróżniono trzy obszary priorytetowe, które podlegają wsparciu finansowemu: Aktywne społeczeństwo, Aktywni obywatele, Silne organizacje pozarządowe.

Wejdź na: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,2015,3598.html

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS)

Program zakłada wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w czterech obszarach priorytetowych na rzecz osób starszych:

 • Edukacja osób starszych,
 • Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
 • Partycypacja społeczna osób starszych,
 • Usługi społeczne dla osób starszych

Wejdź na: http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/ 


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez MSW z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert 


Ministerstwo Zdrowia

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wejdź na: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe 


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku ogłasza programy tematyczne w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie.

Wejdź na: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php 


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ 


Ministerstwo Obrony Narodowej

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/ 


Ministerstwo Sportu i Turystyki

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zakresu odpowiadającemu działalności Ministerstwa.

Wejdź na: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/ 


Ministerstwo Sprawiedliwości

Programy dotacyjne prowadzone przez MS obejmują m.in. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wejdź na: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/ 


Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska kieruje swoje wsparcie finansowe przede wszystkim do organizacji ekologicznych.

Wejdź na: http://www.mos.gov.pl/kategoria/3026_dla_organizacji_ekologicznych/ 


Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiotami uprawnionym do składania wniosków są m.in.: organizacje pozarządowe, które zajmują sie podnoszeniem świadomości ekologicznej oraz kształtowaniem postaw ekologicznych. Proponowane przez NFOS wsparcie finansowe dotyczy realizacji projektów polegających na: opracowaniu i wdrożeniu programów w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanii informacyjnych

Wejdź na: http://www.edukacja.nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/page,3.html 


Dotacje z Funduszy Europejskich


 Z puli funduszy UE korzystają nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, czy instytucje samorządowe. Beneficjentem unijnych dotacji mogą być także organizacje non- profit. Stowarzyszenia i fundacje mogą liczyć na dotacje z Programu Kapitał Ludzki, Rozwój Obszarów Wiejskich, czy Infrastruktura i Środowisko.

Wejdź na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

lub skorzystaj z bezpłatnych porad na temat Funduszy unijnych w:

Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach

ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
40-037 Katowice

Godziny pracy
pon. 7.00-17.00, wt-pt. 7.30-15.30

Telefony do konsultantów:
32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194, 32 77 40 418