inijatywa lokalna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Zarządzenie przyznające