Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert  na realizację w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-202 „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”

1.Ogłoszenie o konkursie

2.Zarządzenie do ogłoszenia

3 RODO_klauzula_informacyjna

4. Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

5. Procedura postępowania

6. załącznik nr 1 – wzór oferty

7. załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

8. załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

9. załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

10. załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu