01029432cd6610c9798352a9ec667e5f0d8a76d3

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie

Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu