Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

1.Zarządzenie do_ogłoszenia

2. Ogłoszenie_o_konkursie

3.RODO_Klauzula_Informacyjna

4. Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

5. Procedura postępowania

6. załącznik nr 1 – wzór oferty

7. załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

8. załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

9. załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

10. załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu