magafon informacja

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2024r. zadania z zakresu zdrowia publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

RODO_klauzula_informacyjna

Procedura postępowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu