Żółta żarówka na białym tle

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 pn. „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”

Ogłoszenie

Zarządzenie do ogłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu