pobrane

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizowanie spotkań w plenerze sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych – Aktywne pikniki i jest fajnie….”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

RODO

Wzór oferty

Regulanim Pracy Komisji

Karta oceny formlnej

Karta oceny merytorycznej

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu