konkurs zdrowie

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

 Ogłoszenie

Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór oferty

Regulamin pracy komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

Klauzula informacyjna RODO