Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

1.Ogłoszenie o konkursie

2.Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

3. Klauzula informacyjna RODO_zdrowie publiczne

4. Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

5. Procedura postępowania

6. Załącznik nr 1 – wzór oferty

7. Załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

8. Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

9. Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

10. Załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu