p 39597 1

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 pn. „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”

Ogłoszenie

Zarządzenie o ogłoszeniu

Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór Oferty

Regulamin Pracy Komisji

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu