Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie przyznające dotacje