konkurs stempel

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

 Zarządzenie