Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego polegającego na poprawie jakości i zwiększeniu dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych  i doznających przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu „Rodzina wolna od przemocy”, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Ogłoszenie

Zarzadzenie

Umowa powierzenia

Klauzula Informacyjna RODO

Zasady przyznawania dotacji

Wzór Oferty