p 39597 1

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. i 2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu terapii indywidualnej w 4 formach: dogoterapia, hipoterapia/felinoterapia, arteterapia, dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w ramach projektu „Tyle wsparcia w całym mieście” (realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Zarządzenie terapie dla dzieci
  2. Ogłoszenie
  3. Umowa powierzenia PDO
  4. Wzór oferty
  5. RODO klauzula informacyjna
  6. Zasady przyznawania dotacji