Czerwona kredka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

W pracach przy ocenie formalnej, może uczestniczyć w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 10.00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz można składać
w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432, 433 lub 409 lub przesłać skan mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl lub ac.wwo@um.sosnowiec.pl.

Posiedzenie komisji do oceny formalnej odbędzie się w Wydziale Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 409.
O terminie rozpoczęcia posiedzenia komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Formularz zgłoszenia-komisja formalna

Klauzula informacyjna