jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta pn.: „Wsparcie dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019”.

 

W pracach przy ocenie formalnej może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminiedo dnia 5 lipca 2019 r. Formularz można składać w sekretariacie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać skan mailem na adres: ar.wwo@um.sosnowiec.pl.

Posiedzenie komisji do oceny formalnej planuje się na dzień 19 lipca 2019 r. godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna