KOMISJA KONKURSOWA

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. i 2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu terapii indywidualnej w 4 formach: dogoterapia, hipoterapia/felinoterapia, arteterapia, dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w ramach projektu „Tyle wsparcia w całym mieście” (realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacja komisja merytoryczna

Formularz zgłoszenia komisja merytoryczna

Klauzula informacyjna komisja konkursowa