karta kalendarza zegar na fioletowym tle

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571).

  • Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w danym konkursie.
  • Kandydat zgłoszony do udziału w pracach Komisji Konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Nie reprezentuje organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie;

Nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775, ze zm.);

  • Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  • Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji Konkursowej.
  • Wyboru co najmniej dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia powołującego Komisję.
  • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do Komisji Konkursowej tylko jednego kandydata.
  • Celem pracy Komisji Konkursowej jest:

a) opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,

b) przygotowanie stosownej dokumentacji.

  • Kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz, że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 9:00. Formularz można składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432, 433 lub 409 lub przesłać skan mailem na adres:  ac.wwo@um.sosnowiec.pl, kwd.wwo@um.sosnowiec.pl, jw.wwo@um.sosnowiec.pl.

Zgłoszonych kandydatów wybiera się do Komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się kolejnością wpływu zgłoszeń.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia Komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1)   żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub

2)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub

3)   wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia komisja konkursowa

Informacja komisja konkursowa

Klauzula informacyjna komisja konkursowa