Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie do ogłoszenia

RODO klauzula informacyjna

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu