las natura

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferentom planującym ubieganie się o dotację w trybie niniejszego konkursu zaleca się zapoznanie z treścią następujących dokumentów:

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej;
  2. Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi
    oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Załącznik
    do Uchwały Nr 806/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2021 r.);
  3. Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sosnowiec na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert (Załącznik do Zarządzenia Nr 214 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 3 kwietnia 2019 r.);
  4. niniejszego Ogłoszenia.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór-oferty

RODO_klauzula_informacyjna

Zasady-przyznawania-dotacji