Komu i kiedy wysyłają swoje sprawozdania stowarzyszena?
 

Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy.
 

Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).

  • termin sporządzenia sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego

  • termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji – do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego

  • termin przekazania do Urzędu Skarbowego – w ciągu 10 od daty zatwierdzenia

 

 

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenie nie ma obowiązku zrobienia i przesłania “gdzieś” (np. do organu nadzoru) sprawozdania merytorycznego. Najczęściej jednak tworzy takie sprawozdanie merytoryczne (raport roczny) dla własnych potrzeb. Zwykle przedstawiane jest walnemu zebraniu członków, a często też chcą je zobaczyć partnerzy lub sponsorzy. Dobrze też jest pokazać darczyńcom lub potencjalnym darczyńcom, odbiorcom naszych działań, co zrobiliśmy w danym roku.

Warto pamiętać, że właściwy organ kontroli i nadzoru dla stowarzyszenia (starosta powiatu) może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.

 

Jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą lub ma status organizacji pożytku publicznego podlega jeszcze dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym.