Słów kilka o Centrum Aktywności Społecznej…


Centrum Aktywności Społecznej, Plac Kościuszki 5


Powstanie Centrum Aktywności Społecznej jest odpowiedzią na aktywność mieszkańców naszego Miasta, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, ale chcą realizować swoje pomysły w Sosnowcu.


Na Centrum Aktywności Społecznej składają się dwa połączone ze sobą pomieszczenia mieszczące się w siedzibie SCOP na Placu Kościuszki 5:

 • Kawiarenka Kreatywna – miejsce kreatywnych spotkań,
 • Galeria z Kontrastem – miejsce przeznaczone na ekspozycje różnego rodzaju form i dziedzin sztuki, zwłaszcza fotografii, dzieł malarskich.

Jednak CAS to nie tylko pomieszczenia. To przede wszystkim inicjatywa mająca na celu kształtowanie w naszych mieszkańcach postaw prospołecznych będących domeną III sektora, a rozumianych jako gotowość do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi. Dlatego też naszą uwagę pragniemy skoncentrować przede wszystkim na młodzieży. Nie jest bowiem tajemnicą, iż kształtowanie umiejętności społecznych rozpoczyna się już w procesie wychowania.

Z Centrum Aktywności Społecznej mogą korzystać grupy nieformalne(co najmniej 3 osoby fizyczne), przedstawiciele jednostek systemu oświaty, przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz organizacje pozarządowe, na potrzeby działalności mającej na celu krzewienie wśród naszych mieszkańców zaangażowania społecznego. Wystarczy podpisać z nami umowę. (dokumenty do pobrania znajdują się tutaj).

Centrum Aktywności Społecznej realizuje następujące cele:

 • działalność wspomagająca realizację pomysłów grup nieformalnych;
 • krzewienie wśród mieszkańców Miasta postaw obywatelskich;
 • kształtowanie zaangażowania społecznego wśród młodzieży;
 • kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi społecznemu młodzieży takich jak kreatywność, gotowość do uczestnictwa społecznego, podejmowanie inicjatyw, praca zespołowa;
 • zaspokajanie potrzeb rozwojowych;
 • budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami Miasta w każdym wieku a organizacjami pozarządowymi.

Centrum Aktywności Społecznej realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie miejsca spotkań dla osób aktywnie działających w środowisku lokalnym, niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych;
 • inicjowanie projektów wspierających młodych społeczników;
 • współorganizowanie projektów tworzonych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe, których adresatami jest młodzież;
 • organizowanie kampanii informacyjnych w szkołach, placówkach oświatowych i kulturalnych, dotyczących uświadamiania i promowania zaangażowania społecznego;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów;
 • utworzenie bazy wolontariuszy, będącej platformą porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które chcą zaangażować wolontariuszy do pomocy przy swojej działalności, a osobami angażującymi się w pracę wolontarystyczną. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły aktywizujące społeczność lokalną. Jeśli taki masz – musisz koniecznie się do nas zgłosić!

Centrum Aktywności Społecznej
Filia Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 5
tel. 32 263 32 22
e-mail cas@um.sosnowiec.pl 


Centrum Aktywnosci Społecznej 60+, ul. Warszawska 9/110


W dążeniu do zagospodarowania czasu wolnego osób starszych w Sosnowcu Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 9/110 uruchomił Centrum Aktywności Społecznej 60+ filię Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Centrum Aktywności Społecznej 60+ skupia wszelkie działania dedykowane osobom po 60 roku życia.

Ideą powstania CAS 60+ jest integrowanie i wspierania aktywności osób starszych aby przede wszystkim zapewniać im miejsce w którym w dobrym towarzystwie będą rozwijać pasje i zainteresowania.

Uprawnionymi do korzystania z pomieszczenia CAS 60+ są:

 1. osoby fizyczne,
 2. organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),które będą realizować w pomieszczeniu projekty skierowane do osób starszych z terenu miasta Sosnowca,
 3. organizacje kombatanckie korzystające z pomieszczenia zgodnie z Zarządzeniem Nr 58 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z zasobów w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w jego filiach.

Warunkiem korzystania z pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej 60+ jest złożenie Wniosku o użyczenie pomieszczenia w Centrum Aktywności Społecznej 60+ (dokumenty do pobrania znajdują się tutaj)

Centrum Aktywności Społecznej 60+ realizuje następujące cele:

 • pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, konkursach, spotkaniach ),
 • współpraca z sosnowieckimi seniorami – zachęcanie ich do działania na rzecz osób 60+ i przekazywanie informacji o tym, organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • promocja dobrych praktyk na rzecz seniorów,
 • wsparcie logistyczne Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów,
 • inicjowanie i wsparcie programów międzypokoleniowych,
 • nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów.

Centrum Aktywności Społecznej 60+ realizują swoje cele poprzez:

 • tworzenie miejsca spotkań dla seniorów aktywnie działających w środowisku lokalnym, niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych;
 • współorganizowanie projektów tworzonych przez organizacje pozarządowe, którymi adresatami są seniorzy;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, zajęć aktywizujących;
 • utworzenie bazy seniorów, będącej platformą porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi a zainteresowanymi seniorami,
 • rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności seniorów.

Interesują cię warsztaty, a może wolisz uprawiać sport?
Potrzebujesz informacji lub wsparcia? Masz ciekawe pomysły?

Skontaktuj się z nami lub przyjdź do nas :

Centrum Aktywności Społecznej 60+
Filia Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Aleja Zwycięstwa 20 pok. 405
tel. 32 296 0 744
e-mail cas60@um.sosnowiec.pl