otwarcie

 4 kwietnia 2014 r. odbyło się wielkie otwarcie Centrum Aktywności Społecznej – filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście:  wiceprezydent Miasta Sosnowca – Agnieszka Czechowska – Kopeć, radni: Halina Sobańska, Jan  Bosak, Wojciech Nitwinko, dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektorzy i nauczyciele z sosnowieckich placówek oświatowych.

 
Wydarzenie otworzyła  wiceprezydent Miasta Sosnowca Agnieszka Czechowska Kopeć – Centrum Aktywności Społecznej jest miejscem szczególnym, gdzie młodzi ludzie niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych mają możliwość zaprezentowania swoich prac. Każdy z nich jest indywidualistą, jest kreatywny i tworzy rzeczy, które są prawdziwie piękne – mówiła.

 
Głos zabrała również Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych  – Paulina Adamus. – Centrum Aktywności Społecznej, to pierwsza filia Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. CAS powstał dla osób, które nie są zrzeszone w organizacjach pozarządowych, ale chcą działać na rzecz mieszkańców Sosnowca.
 
Następnie otwarcie uświetniła swoją prelekcją Katarzyna Ganszczyk z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Prelegentka opowiedziała o działalności filii GCOP o nazwie „Strefa Aktywności Społecznej”. Zebrani dowiedzieli się jak SAS wspiera edukację młodzieży i jak aktywizuje mieszkańców.
 
Zebranym gościom zaprezentowała się także przedstawicielka sosnowieckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Barbara Kasza. Opowiedziała o aktywności Wolontariatu MOPS  w latach 2008 – 2014, omówiła też akcje i przedsięwzięcia realizowane przez  wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnych,  począwszy od  zajęć z dziećmi, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparciem osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, aż po działania integracyjne i aktywizujące  środowisko seniorów. – Chcemy być partnerem dla lokalnych społeczności – mówi Barbara Kasza. Pomagamy w rozwiązywaniu istotnych lokalnych problemów, proponujemy rozwiązania, wychodzimy z inicjatywą, zapraszamy do współpracy i aktywnie w niej uczestniczymy. Otwarcie Centrum Aktywności Społecznej w Sosnowcu to również ogromna szansa dla nas na promocję wolontariatu., który stanowi ważny element w procesie aktywizowania mieszkańców.
 
Na Centrum Aktywności Społecznej składają się dwa połączone ze sobą pomieszczenia mieszczące się w siedzibie SCOP na Placu Kościuszki 5.
Kawiarenka Kreatywna – miejsce kreatywnych spotkań,
Galeria z Kontrastem – miejsce przeznaczone na ekspozycje różnego rodzaju form i dziedzin sztuki, zwłaszcza fotografii, dzieł malarskich.

Jednak CAS to nie tylko pomieszczenia. To przede wszystkim inicjatywa mająca na celu kształtowanie w naszych mieszkańcach postaw prospołecznych będących domeną III sektora, a rozumianych jako gotowość do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi. Dlatego też naszą uwagę pragniemy skoncentrować przede wszystkim na młodzieży. Nie jest bowiem tajemnicą, iż kształtowanie umiejętności społecznych rozpoczyna się już w procesie wychowania.

Z Centrum Aktywności Społecznej mogą korzystać grupy nieformalne(co najmniej 3 osoby fizyczne), przedstawiciele jednostek systemu oświaty, przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz organizacje pozarządowe, na potrzeby działalności mającej na celu krzewienie wśród naszych mieszkańców zaangażowania społecznego. Wystarczy podpisać z nami umowę. 
 
Więcej o misji i celach Centrum Aktywności można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej w zakładce CENTRUM AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ. 

Zdjęcia z otwarcia znajdują się tutaj