ważne

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przypomina o możliwości składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych:

  1. Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”,
  2.  „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”,
  3. „Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”,
  4. W zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020,
  5. „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”
  6. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (szkolenie dzieci i młodzieży, współzawodnictwo sportowe w kategorii seniorskiej).

Oferty należy składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, pokój 432, 433 lub 409 piętro III, osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do WWO) w terminie podanym w ogłoszeniach.

 Zapraszamy do składania ofert !

Jednocześnie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną otwarte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, jak również imprez sportowych i wydarzeń turystyczno-krajoznawczych zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, pozwalającym na bezpieczną realizację proponowanych zadań.