biznes internet

Od ubiegłego roku stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w KRS muszą zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 31 stycznia 2022 r. to ważna data powiązana z realizacją tego obowiązku. Dlatego przypominamy na czym polegają zgłoszenia oraz kto i do kiedy je robi.

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to – w dużym skrócie – rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty. Informacje o NGO-sach do rejestru trafiały do tej pory za pośrednictwem innych instytucji (np. banków). Od końca października organizacje pozarządowe zgłaszają swoich beneficjentów same.

Obowiązek zgłaszania beneficjentów obejmuje niemal wszystkie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie. Obowiązek omija stowarzyszenia zwykłe.

Kiedy realizujemy nowy obowiązek

Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku. Organizacje muszą jednorazowo zamieścić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Po wejściu w życie przepisów wskazany powyżej termin 7 dniowy dotyczy nowo rejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do rejestru (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe NGO są zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 r., czyli trzy miesiące od “pojawienia” się stowarzyszeń i fundacji w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (który to artykuł wskazuje jakie podmioty dostarczają danych do rejestru). Termin 3. miesięcy wskazuje art. 16 ustawy zmieniającejotwiera się w nowej karcie. W przypadku większości organizacji pozarządowych styczeń 2022 r. jest więc dla realizacji nowego obowiązku miesiącem kluczowym.

Zgłaszanie beneficjentów – instrukcja

Kim jest beneficjent rzeczywisty w organizacji pozarządowej? Nie należy go kojarzyć z powszechnym pojęciem „beneficjenta” funkcjonującym w III sektorze i dotyczącym odbiorców naszych działań (np. w projekcie). W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [w tej definicji klientem jest sama organizacja] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

Rejestr działa w internecie i tylko przez internet możemy zgłosić beneficjentów rzeczywistych naszej organizacji. Jak to zrobić? Podpowiedzi szukajcie na przygotowanej dla poradnik.ngo.pl instrukcji.

W instrukcji znajdziecie informacje jak zgłaszać beneficjentów rzeczywistych – jak wypełniać udostępnione w internecie formularze. Zamieściliśmy w niej również bardziej szczegółowe wyjaśnienia, kto jest beneficjentem rzeczywistym w stowarzyszeniach (to akurat stosunkowo proste) oraz kto w fundacjach (tu sprawa się komplikuje). We wskazaniu konkretnych osób jako beneficjentów rzeczywistych naszej organizacji może też pomóc artykuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Nowe obowiązki NGO od października. Dodatkowe wyjaśnienia przydatne dla organizacji pozarządowych znajdują się również w komunikacie Ministerstwa Finansów: zob. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – komunikat Ministerstwa Finansów.

Jeśli jeszcze nie zgłosiliście beneficjentów rzeczywistych waszego stowarzyszenia lub fundacji do REJESTRU, pamiętajcie – TRZEBA  to zrobić do 31 stycznia 2022 roku! 

Źródło: ngo.pl