LOGO PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w XXII otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”.Oferty należy składać do 14 sierpnia 2015.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.

Podmioty uprawnione do składania ofert

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji projektu, w ramach konkursu, są:
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-8.

Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),
prowadzenie przygotowań zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich, zgodnie ze standardami Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego,
zrealizowanie w okresie ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) co najmniej jednego projektu w którym prowadzone były zajęcia sportowe na rzecz zawodników niepełnosprawnych.
W przypadku oferty wspólnej warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Oferentów.
Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe:
w związku z działalnością których wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa,
w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby w stosunku do których toczą się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa,
które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.
Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe, które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
Realizacja projektu nie może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która posiada wymagalne zobowiązania wobec:
PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), oferentem jest zarząd główny tej organizacji.
Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.
Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektu

Planowana łączna wysokość środków na sfinansowanie ofert realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie wynosi, w pierwszym okresie (tj. od 1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku) maksymalnie 4.000.000 zł – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.
Planowana łączna wysokość środków na sfinansowanie ofert realizacji projektu w drugim okresie (tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) wynosi maksymalnie 6.000.000 zł.
W sytuacji, gdy łączna wysokość kwot wnioskowanych w ofertach realizacji projektu, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 – PFRON zastrzega sobie możliwość przyznania (poszczególnym Oferentom) środków finansowych na realizację projektu w kwocie niższej od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej. Przed podpisaniem umowy o powierzenie realizacji projektu ostateczny kształt projektu (w tym budżet projektu) ustalany jest wówczas w drodze negocjacji pomiędzy PFRON a danym Oferentem.
Termin i zasady składania ofert

Oferty realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, mogą być składane od dnia 21 lipca 2015 roku do dnia 14 sierpnia 2015 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON, a w przypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji projektu. Złożenie oferty wspólnej, o której mowa w ust. 3, powoduje wyczerpanie limitu jednej oferty dla każdego z Oferentów, który zostanie wskazany w ofercie wspólnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konkurs