Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy OFOP przekazała 30 sierpnia ramowe postulaty dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych na przyszłą perspektywę. Postulaty te mogą być wspierane i uzupełniane przez lokalne organizacje pozarządowe.

Dokument podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy postulatów o charakterze horyzontalnym i obejmuje:

 1. Wsparcie beneficjentów trzeciego sektora oraz zwiększenie dostępności środków finansowych dla małych organizacji pozarządowych,

 2. Wprowadzenie modelu regrantingu w zakresie finansowania projektów organizacji pozarządowych,

 3. Wprowadzenie mechanizmu małych grantów (np. do 50 tys. zł) do projektów realizowane na terenach miejskich i wiejskich,

 4. Wprowadzenie zmian w systemie naboru wniosków,

 5. Wprowadzenie systemu rozliczeń projektów za rezultaty. Wprowadzenie kontroli obejmującej rezultaty, a nie skupionej na budżecie,

 6. Brak wkładów własnych/ system grantowy dotacji bezzwrotnych oparty o zaliczki,

 7. Postulat usunięcia (wyłącznie w przypadku małych organizacji oraz małych grantów) zapisu dotyczącego rocznego obrotu projektodawcy i partnerów, wskazującego, że musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie POKL,

 8. Postulat usunięcia w usunięcie kryterium dotyczącego zaplecza technicznego do realizacji projektów,

 9. System monitoringu, w tym w szczególności kwestii nowego systemu komitetów monitorujących,

 10. Kwestie związane z pomocą techniczną i wsparcia organizacji pozarządowych z funduszy PT,

 11. Instrumenty terytorialne: Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczeństwo ( RLKS) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

 12. Wsparcie dla rozwoju powiązań kooperacyjnych na poziomie regionalnym,

 13. Zasady udostępniania materiałów powstających w ramach projektów,

 14. Stosowanie w programach, wytycznych, wnioskach, etc. języka równościowego, tj. języka wrażliwego na płeć (stosowanie form zarówno męskich, jak i żeńskich).

Druga część dokumentu odnosiła się już bezpośrednio do wybranych zagadnień branżowych związanych z sektorem pozarządowym i dotyczyła:

 1. Przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,

 2. Obszaru niepełnosprawności,

 3. Ekonomii społecznej,

 4. Obszaru rozwoju kompetencji cyfrowych

Powyższe postulaty mają charakter ramowych wskazań dla Instytucji Zarządzających wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych – zostały one również przekazane Ministertwu Rozwoju Regionalnemu m.in. z uwagi na negocjacje z „regionami” Kontraktu Terytorialnego.

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 ma nadzieję, że postulaty posłużą organizacjom we wszystkich województwach, gdzie bezpośrednio do nich będą kierowane środki funduszy europejskich. Mamy nadzieję na uwzględnienie ich przez Instytucje Zarządzające w regionach oraz administrację centralną w postaci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Pytania prosimy składać drogą mailową na adres: sekretariat@ofop.eu

POBIERZ ZAŁĄCZNIK