Kolorowe ludziki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: przyznania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.), Uchwały Nr 806/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz Zarządzenia Nr 474 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.

Zarządzenie przyznające