kalendarz 2 2

  • 11 lipca upływa ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

 

Dotyczy to organizacji, których władze przyjęły takie sprawozdanie w ostatnim dopuszczalnym terminie, czyli 30 czerwca. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do US upływa dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia. Za spóźnienie grozi kara finansowa. 

 
  • 15 lipca to ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Ten obowiązek dotyczy organizacji, prowadzących działalność gospodarczą. Sprawozdanie finansowe  zatwierdzone 30 czerwca musi zostać złożone do KRS 15 lipca. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KRS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.
 
  • 15 lipca to również ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań MRPiPS

 

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez MRPiPS do 15 lipca. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wykreślona z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Ten wymóg nie dotyczy organizacji, mających rok obrotowy inny, niż kalendarzowy. W tym przypadku sprawozdanie powinno być opublikowane w 15 dni po jego zatwierdzeniu. Fundacje mające status OPP składają tylko jedno sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 w bazie sprawozdań MRPiPS. Nie muszą tego robić u ministra wskazanego w statucie organizacji.
 
  • do 15 lipca należy zapłacić naliczone składki i przesłać deklarację do ZUS za miesiąc poprzedni

 

Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę albo na umowę zlecenie organizacja do 15 lipca musi zapłacić do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu i przesłać deklaracje do ZUS. 
 
  • do 20 lipca należy wpłacić do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

 

Organizacja zatrudniająca osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do 20 lipca do odpowiednich Urzędów Skarbowych zaliczki na podatek dochodowy.
 
 
terminy dla OPP
 
Zródło: MRPiPS