Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Junior Sport” zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowanego w terminie od 25.02.2016 roku do 20.12.2016 roku.

  1. Celem konkursu jest Wyłonienie realizatora projektu pod nazwą „Junior Sport” na terenie województwa śląskiego. Projekt „Junior Sport” zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w różnych dyscyplinach sportowych na obiektach sportowych gminnych, szkolnych lub klubowych.
  2. Wyłoniony w drodze konkursu realizator projektu zobowiązuje się przeprowadzić zadanie zgodnie z założeniami projektu opracowanymi i ogłoszonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, interdyscyplinarne, obejmujące swoją działalnością całe województwo śląskie:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.715 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

      4. Termin składania ofert upływa 03.02. 2016r. godz. 14.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.02.2016r.
O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

      5.Na realizację projektu „Junior Sport” Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę w wysokości 100.000 złotych.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań zleconych podmiotom uprawnionym sprawuje Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/ 77-40-900.

Więcej informacji na stronie :http://www.ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=700&typ=1&dzi=1