shutterstock 453729928

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór projektów do dofinansowania z funduszy RPO, mających na celu ochronę różnorodności biologicznej Wsparcie unijne można pozyskać m.in. na kompleksowe projekty związane z ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków czy zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych. Pieniądze można będzie przeznaczyć także na budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej, a także na budowę infrastruktury pożytku publicznego, by zmniejszyć presję na obszary cenne przyrodniczo.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. gminy i powiaty oraz podmioty z ich większościowym udziałem, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, parki krajobrazowe oraz organizacje pozarządowe z Subregionu Centralnego, który obejmuje Aglomerację Górnośląską. Na projekty z tego obszaru przeznaczono łącznie ok. 6,8 mln zł wsparcia.

REGULAMIN i WARUNKI NABORU – Kliknij TUTAJ

W ramach RPO Województwa Śląskiego na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów przeznaczono łącznie 208,2 mln euro. W tej puli ok. 37,9 mln euro to pieniądze na realizację działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej.