Animacja tablica biznesmen

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. „Udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się w sali sesyjnej (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20 w dniu 19 listopada 2022 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać mailowo: scop@um.sosnowiec.pl lub telefonicznie: 32 263 32 22 lub 32 263 32 76.

Program szkolenia:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

 1. Terminy i sposób ogłoszenia konkursu.
 2. Elementy obowiązkowe i uzupełniające w ogłoszeniu.
 3. Zapisy dotyczące dostępności w ogłoszeniach konkursowych.

Realizacja i rozliczenie zleconego zadania.

 1. Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesunięcia między pozycjami kosztorysu.
 2. Dokumentacja księgowa związana z zadaniem.
 3. Wkład osobowy i rzeczowy.
 4. Aneksy i zmiany w umowach o realizację zadania publicznego.
 5. Realizacja zadania w przypadku epidemii.

Sprawozdanie z realizacji zadania.

 1. Sprawozdanie częściowe i końcowe.
 2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 3. Dokumentowanie i rozliczanie rezultatów zadania.
 4. Załączniki do sprawozdania.

Tryb uproszczony – zlecanie zadań w trybie art. 19a (małe granty).

Kontrola realizacji zadania.

 1. Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 2. Termin i forma ustalenia wysokości kwot podlegających zwrotowi.
 3. Zwrot dotacji i zasady naliczania odsetek.

Pytania i odpowiedzi.

ZAPRASZAMY!!!