Ruszyły konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że rozpoczęło konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa – dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Elementem konsultacji była również konferencja, która odbyła się 23 lipca 2013 r. w Warszawie. Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać do 30 sierpnia 2013 r. 

O dokumencie
Projekt Umowy Partnerstwa 2014-2020 powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 r. MRR informuje, że Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategią Europa 2020 oraz z celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata.

W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020,
  • cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów na lata 2014-2020,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Projekt Umowy Partnerstwa
Załączniki do projektu Umowy Partnerstwa

Konsultacje, konferencja
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

Do udziału w konsultacjach społecznych ministerstwo zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

23 lipca 2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona konsultacjom projektu Umowy Partnerstwa. 

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu Umowy Partnerstwa można przesyłać do 30 sierpnia 2013 r. wyłącznie za pomocą  formularza zgłaszania uwag on-line.

Harmonogram prac
Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 zakłada opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów w listopadzie 2013 r. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej.