fio logo

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć

 1. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

 1. Adresaci konkursu:

 • Młode podmioty, czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

 • Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 1. Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:

 • pomocy społecznej, działalności charytatywnej,

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • turystyki i krajoznawstwa,

 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 • promocji i organizacji wolontariatu,

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  

 1. ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2017 ROKU: 

335.000,00 złotych

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

19 maja 2017 r., godzina 23:59:00

 1. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 1. Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku.

 2. Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.

 3. Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

 1. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.slaskielokalnie.pl

 1. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

 1. Gdzie szukać informacji?

 • na stronie projektu: www.slaskielokalnie.pl

 • za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00)

 • w Biurach Partnerskich Projektu

 Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich