Przyjęto projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO Województwa Śląskiego 2014–2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 9 lipca 2013 r. projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 1.0).
 

Dokument ten stanowi uszczegółowienie zapisów Programu w zakresie m.in. katalogu beneficjentów i typów projektów, możliwych do realizacji w ramach priorytetów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.:

I. Nowoczesna gospodarka
II. Cyfrowe Śląskie
III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
VI. Transport
X. Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna
XII. Infrastruktura edukacyjna

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie dyskusji nad kształtem przedmiotowego dokumentu, o czym IZ RPO WSL poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ze względu na trwający proces konsultacji dokumentów wyższego szczebla oraz aktualny stan prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej 2014–2020 ostateczny kształt SZOP RPO WSL 2014-2020 może ulec modyfikacjom.
 

Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 1.0