W dniach 27 lutego – 7 marca 2023 Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała międzynarodowy projekt “Democrazzzy”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywni w Europie, Fatih Anadolu Lisesi z Turcji, Pokhara z Hiszpanii oraz Vilaviskio R. Graziskiu Gimnazija z Litwy.
Spotkanie odbyło się w Wiśle i brało w nim udział w sumie 40 osób. Każda grupa narodowa składała się z 9 uczestników i lidera.


Projekt miał na celu uświadomienie, że korzystanie z praw obywatelskich pozwala mieć wpływ na ważne kwestie społeczne w naszym życiu; m.in. jak ważny jest udział w wyborach różnego szczebla i wybieranie osób, które odpowiadają naszym oczekiwaniom i są wiarygodne oraz godne sprawowania publicznych funkcji, jak również wspieranie procesu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Swoje działania w ramach wymiany młodzieży “Democrazzzy” uczestnicy rozpoczęli od określenia swoich obaw i oczekiwań, stworzenia zasad wymiany młodzieży, a także przeprowadzenia wielu, kreatywnych gier i aktywności, dzięki którym mogli lepiej się ze sobą zapoznać, zintegrować jako zespół oraz stworzyć przyjazną i sprzyjającą efektywnej pracy atmosferę.
Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu “Democrazzzy”, młodzi ludzie m.in.:
– poszerzyli wiedzę na temat historii demokracji oraz zapoznali się z podstawowymi pojęciami demokratycznymi;
– dyskutowali o swojej roli w demokratycznym świecie;
– podnieśli swoją świadomość na temat postaw i swobód obywatelskich;
– podczas spotkania z przedstawicielami Biura Europoselskiego, pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskich oraz zadań i obowiązków Eurodeputowanych;
Międzynarodowe przedsięwzięciu przyczyniło się do poszerzenia przez uczestników kluczowych kompetencji, dzięki którym stali się bardziej świadomymi obywatelami, znającymi swoje prawa i obowiązki, jak również stali się bardziej przedsiębiorczymi, kreatywnymi i gotowymi do społecznej aktywności młodymi ludźmi.
W trakcie wymiany młodzieży “Democrazzzy”, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w grze miejskiej w Bielsku-Białej, a także spotkania się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas spotkania młodzież nie tylko zaprezentowała swoje działania, zrealizowane w trakcie projektu, ale również zapoznała się z działalnością MRM oraz podjęła wspólną dyskusję na temat roli młodych ludzi w demokracji. Uczestnicy stworzyli również graffiti, promujące aktywność obywatelską, a także przeprowadzili happening „Active means better” w Wiśle.
Tradycyjnym punktem wymiany młodzieży były wieczory narodowe, przygotowane przez uczestników międzynarodowego spotkania. Każdy zespół zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat kultur krajów organizacji partnerskich, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.
Wymiana młodzieży “Democrazzzy” została zakończona ewaluacją międzynarodowego spotkania, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, a dla wielu osób stanowiło również pierwsze doświadczenie w międzynarodowym środowisku.