dom z kartonu

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2023.

  • Realizacja działań z zakresu:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Na realizację od 50 000 zł do 100 000 zł

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Na realizację od 50 000 zł do 150 000 zł

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Na realizację od 50 000 zł do 300 000 zł

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Na realizację od 50 000 zł do 200 000 zł

  • Pula: 5 500 000 zł
  • Minimalna kwota dofinansowania zadania publicznego wynosi 50 000 zł, kwota dotacji z MRPS nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
    Min. 10% kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego powinien stanowić wkład własny oferenta. Wkład własny powinien być przeznaczony na pozycje kosztorysu finansowane w części z dotacji.
  • Dla kogo:

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o  których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  • Miejsce i termin składania ofert:

Oferty konkursowe (wypełniony elektronicznie formularz oferty realizacji zadania publicznego( należy przesłać pocztą do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście do dnia 10 lutego 2023 r.

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2023.
  • Realizacja od dnia 3 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  • Bliższe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023