Rusza nabór ofert w konkursie do tegorocznej edycji programu „Aktywni+”

Oferty można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

 • Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.
 • Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł. W sumie do wzięcia jest 40 mln zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

 • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Beneficjenci:

 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, w tym organizacje pożytku publicznego,
 • administracja państwowa,
 • instytucje kultury oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • osoby działające w imieniu administracji rządowej (audytorzy, oceniający wnioski),
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywnosc-na-plus-rusza-nabor-ofert-w-konkursie-do-tegorocznej-edycji-programu-aktywni