bd29dda72df58cc3674d37d866de01a3 XL

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu rozwijania usług wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizowanego Kazimierz Górniczy/Juliusz Gminy Sosnowiec

Treść ogłoszenia:

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty nabór na Partnera spośród organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z dnia 1 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 239) w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja zadań służących osiągnieciu celu projektu tj.: rozwoju usług wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizowanego Kazimierz Górniczy/Juliusz Gminy Sosnowiec (ok. 25-30 osób).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Konkurs na Partnera/ów do projektu/ów w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 roku.
Dokumenty należy składać na następujący adres:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec.
Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30-18.00,
wtorek-czwartek od 7.30-15.30,
piątek od 7.30-13.00.

regulamin konukrsu http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id