Informujemy, iż Minister Sportu i Turystyki ogłasza Program „Polskie szlaki turystyczne”. Edycja 2024. finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zadanie 1 – Renowacja istniejących szlaków turystycznych;

Zadanie 2 – Wytyczanie nowych szlaków turystycznych.

  • CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki Programowi więcej grup społecznych, w tym osoby starsze i osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z dostępnych sieci szlaków turystycznych w Polsce. Szlaki turystyczne są bardzo istotnym elementem zagospodarowania turystycznego w Polsce.

Korzyści jakie można osiągnąć poprzez wsparcie funkcjonowania w Polsce sieci szlaków turystycznych to m.in.: wzrost powszechnej dostępności usług turystycznych,  wzrost atrakcyjności obszarów turystycznych.

  • RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM

Zadanie 1 – Renowacja istniejących szlaków turystycznych, w tym w szczególności:
• renowacja znakowania szlaków, wykonanie drogowskazów, słupów, digitalizacja cyfrowa szlaków turystycznych, renowacja znaków malowanych, usługi montażowe, obsługa techniczna oraz transport, (np. kody QR);
• audyt wybranych prac znakarskich (w tym również koszty delegacji);
• likwidacja starego oznakowania;
• odnowienie na szlakach miejsc postojowych, koszy na śmieci, miejsc odpoczynku: ławek, stołów, zadaszeń/wiat, stojaków i stacji rowerowych;
· dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami;
· audyt istniejących szlaków turystycznych pod kątem ich dostępności dla osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami;
· wykonanie tablic informacyjnych z mapami, mapek schematycznych, w tym tablic informacyjnych dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
· tworzenie wykazów (w formie papierowej, cyfrowej) istniejących szlaków turystycznych dostępnych dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami;
· inne działania – za zgodą MSiT- ukierunkowane na potrzeby osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami.
Pierwszą grupę stanowią zadania polegające na renowacji istniejących już szlaków turystycznych, w tym w szczególności ich dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób starszych. Ponadto zadanie obejmuje konserwację, w tym uzupełnienie, naprawę znakowania szlaków turystycznych oraz digitalizację cyfrową oznakowanych szlaków.

Zadanie 2 – Wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym w szczególności:
• wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami;
wykonanie znakowania nowych szlaków turystycznych (m.in. wykonanie drogowskazów, słupów, znaków malowanych, usługi montażowe, obsługa techniczna oraz transport, digitalizacja cyfrowa szlaków turystycznych (np. kody QR), w przypadku szlaków rowerowych – (montaż znaków – znaki R1 i R1b, R3);
• wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych z mapą przebiegu szlaku turystycznego; odbiór wytyczonego nowego szlaku turystycznego lub audyt wybranych prac znakarskich (koszty delegacji);
• przygotowanie miejsc postojowych, koszy na śmieci, miejsc odpoczynku: ławek, stołów, zadaszeń/wiat, stojaków i stacji rowerowych;
• wykonanie tabliczek z nazwą i logotypem MSIT;
• wykonanie tablic informacyjnych z mapami, mapek schematycznych, w tym tablic informacyjnych
dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
• tworzenie wykazów (w formie papierowej, cyfrowej) nowych szlaków turystycznych dostępnych
dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami;
• inne działania – za zgodą MSiT – ukierunkowane na potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację programu w 2024 r. przeznacza się kwotę 3 000 000 zł (trzech milionów złotych). Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie, w zależności od przychodów Funduszu lub w przypadku dokonania zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków Funduszu na 2024 r. Wysokość dofinansowania ze środków FRKF nie może przekroczyć środków przeznaczonych na realizację Programu.

Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w kwotach podanych w pełnych złotych.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków FRKF nie może być niższe niż 200 000 zł.

Maksymalna wysokość udzielanego dofinansowania ze środków FRKF wynosi do 90 % kosztów całkowitych realizacji zadania.

  • Składanie wniosków:

Wnioski na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl) w sposób określony w pkt VI Programu „Polskie szlaki turystyczne.”, finansowanego w 2024 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

  • Termin składania:

do dnia 21  czerwca 2024 roku.

  • Bliższe informacje:

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-polskie-szlaki-turystyczne-edycja-2024-finansowanego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej